Skoczów (Wilamowice) – nieruchomość gruntowa zabudowana – byłe gospodarstwo rolne przy ul. Iskrzyczyńskiej

Km 1410/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 13 marca 2018r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 101 odbędzie się:

D R U G A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


byłe gospodarstwo rolne składające się z działek gruntowych nr 21; 25; 20/2 oraz działki nr 20/1 zabudowanej budynkiem dworu z przełomu XVIII i XIXw. budynkiem gospodarczym z lat 60-tych XXw. budynkiem obory z XIX w. budynkiem magazynowym z początku XIX w. i działki nr 24 zabudowanej budynkiem biurowo mieszkalnym z lat 70-tych XX w. i budynkiem obory z lat 60-tych XXw. położone w miejscowości Wilamowice (43-430 Skoczów) przy ul. Iskrzyczyńskiej 12,

posiadające księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00047022/9 oraz nr BB1C/00060657/6

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 415.700,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania: 277.133,33 zł
Rękojmia: 41.570,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Dz. 20/1 o powierzchni 0,7456 ha zabudowana budynkami:
1. Bez numeru – budynek dwory z przełomu XVII i XIX w. murowany z kamienia i z cegły, po 1945 r. do lat 90-tych XX w. funkcjonował jako Rolniczy Zespól Spółdzielczy. Budynek nie poddawany remontom w katastrofalnym stanie technicznym, dach zapadnięty.
P. zab. : 215,00 m2;
2. Nr 147 budynek gospodarczy, piętrowy, niepodpiwniczonym, murowanym, dach kryty papą. Rok budowy: lata 60-te XX w. Budynek w nie poddawany remontom w złym stanie technicznym.
P. zab. : 113,00 m2;
3. Nr 146 budynek obory parterowy z użytkowym poddaszem, murowany z kamienia,dach kryty dachówką cementową. Rok budowy: XIX w. Budynek nie poddawany remontom w złym stanie technicznym.
P. zab. : 206,00 m2;
4. Nr 148 magazynowy, parterowy, dawna stodoła spalona pod koniec XX w. na jej fundamentach powstał budynek w obecnej formie, murowany z pustaka, dach kryty blachą trapezową. Rok budowy: początek XIX w. odbudowa – koniec XX w. Budynek w pogorszonym stanie technicznym.
P. zab. : 369,00 m2;

Dz. 24 o powierzchni 0,7931 ha zabudowana budynkami:
1. Nr 90 biurowo-mieszkalny. Rok budowy: lata 70-te XX w. Budynek nie poddawany remontom w złym stanie technicznym, strop nad parterem zalany, przegnity.
P. zab. : 98,00 m2;
2. Nr 310 obora konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, dach kryty blachą falistą. Rok budowy: 19lata 60-te XX w. Budynek nie poddawany remontom w złym stanie technicznym.
P. zab. : 609 m2;

Całkowita powierzchnia zabudowy budynków wynosi 1 395 m2, bez uwzględniania powierzchni zabudowy budynku dworu nie ujętego w ewidencji budynków, zabytkowego w katastrofalnym stanie technicznym.

Wyceniana nieruchomość składa się z 5 działek zabudowanych budynkami byłego gospodarstwa rolnego. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci – energetyczna, wodociągowa, gazowa. Kształt działek w połączeniu ze sobą średnio korzystny – zbliżony do trójkąta z nieregularną linią graniczną, konfiguracja terenu – teren płaski. Działki ogrodzone. Sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa i zieleń oraz pola uprawne.

Budynki byłego gospodarstwa rolnego pochodzą z różnego okresu, jednakże wspólną ich cechą jest zły stan techniczny, na który wpływ ma wiek budynków, przede wszystkim jednak zła gospodarka remontowa i nieużytkowanie w ostatnich latach. Dawny budynek dworu jest w katastrofalnym stanie technicznym. Pozostałe budynki wymagają znacznych nakładów na doprowadzenie do stanu używalności.

Ze względu na konstrukcję budynków, aranżację pomieszczeń oraz użyte do wykończenia materiały, jak też stan techniczny i użytkowy składnik budowlany wycenianej nieruchomości może być wykorzystany jako obiekty magazynowe i składowe po uzupełnieniu brakujących elementów wykończeniowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/426/2005 Rady Miejskiej w Skoczowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Wilamowice z dnia 27 października 2005 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 152, poz. 4460 z dnia 29 grudnia 2005 r. wyceniane nieruchomości znajdują się w jednostce:
4/RPU – tereny urządzeń produkcyjno-usługowych rolnictwa,
45 RZ – tereny łąk i pastwisk,

4/RPU – tereny urządzeń produkcyjno-usługowych rolnictwa, na których znajduje się obiekt ze świetlicą wiejską, w budynku znajdują się także biura wynajmowane przez firmy. Wymagana rehabilitacja i modernizacja zabudowy oraz otoczenia. Wskazana estetyzacja zabudowy i otoczenia oraz wyburzenie budynków o złym stanie technicznym. Obowiązują dachy spadziste 30°-45°. Wykończenie drewno, kamień naturalny, tynki i cegła klinkierowa. Forma architektoniczna obiektów powinna nawiązywać do lokalnych tradycji budowlanych. Na terenie znajduje się dawny dwór murowany, XVIII/XIX w. objęty strefą ochrony konserwatorskiej (A-365/78).
45/RZ – tereny łąk i pastwisk, średnie i słabe położone w dolinach, okresowo podmokłe trudno dostępne. Na tych terenach dopuszcza się realizację zabudowy dla potrzeb rolniczych, usługi związane z obsługą rolnictwa oraz infrastrukturę techniczną. Dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy. Na obszarze znajduje się otwór gazowy obecnie nieeksploatowany oznaczony symbolem E13EG, objęty strefą ochrony p. pożarowej w promieniu 40 m oraz E12EG, objęty strefą ochrony p. pożarowej w promieniu 50 m. W strefie ochronnej dopuszcza się dotychczasowe rolnicze użytkowanie. 2 Teren graniczy z lasem, wprowadza się pas strefy ochronnej 30,0 m od lasu – wolny od zabudowy

 

Posted in Licytacje nieruchomości.