Wisła – nieruchomość gruntowa niezabudowana

Sygn. akt Km 573/20, Km 292/22 i GKm 29/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

09-12-2022r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 3322/64 o pow. 0,4662 ha położonej w miejscowości Wisła ul. Górnośląska.

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00077935/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 196 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 147 000,00 zł
Rękojmia – 19 600,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowy opis:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca dz. 3322/64 o pow. o.4662 ha, położona przy ul. Górnośląskiej w
Wiśle. Kształt działki zbliżony do trójkąta, konfiguracja terenu – znaczny spadek z wystawą południową.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/336/2002 Rady Miasta Wisła w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów
z dnia 29 maja 2014 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 3330 z dnia 12
czerwca 2014 r. przedmiotowa działka (3322/64 ) położona jest w jednostce oznaczonej
symbolem:
F17MN1, F16MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w części południowej
działki – 375 m2, w części północnej działki 628 m2 z dokładnością właściwą szacowaniu
nieruchomości)
F16ZL – tereny lasów i zadrzewień (ok. 3659 m2)

 

Posted in Licytacje nieruchomości.