Brenna – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Na Kępkę

Km 3197/17 i dalsze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 114 odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A  N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 2377/2 o pow. 0,1058 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz udział 1/3 część w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2377/6 o pow. 0,0244 ha (droga dojazdowa), położona w miejscowości Brenna ul. Na Kępkę  13,

posiadająca księgi wieczyste w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00026178/4 i nr BB1C/00026180/1

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 224.000,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 149.333,33 zł
Rękojmia – 22.400,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Dodatkowe informacje

Szacowana nieruchomość położona jest w Brennej przy ulicy Na Kępkę 13 stanowi teren zlokalizowany w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i turystyczno-rekreacyjnej. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe oraz rekreacyjne.

Nieruchomość składa się z 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa (ze wspólnej studni), kanalizacyjna. Na dz. nr 2377/2 wzniesiony został budynek mieszkalny, piętrowy, podpiwniczony z niewykończonym poddaszem. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni szutrowej (we
współwłasności).

Dz. 2377/2 o pow. 1058 m2 ma kształt foremnego pięciokąta, konfiguracja terenu płaska.
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, piętrowym, podpiwniczonym z niewykończonym poddaszem. Budynek konstrukcji murowanej z pustaka, stropy żelbetowe,
pokrycie dachu – stropodach kryty papą, rynny i rury spustowe – blacha ocynkowana. Budynek wykończony w niskim standardzie – okna drewniane z okresu budowy, drzwi typowe płycinowe, posadzki – terakota, w pokojach deski. Ściany z tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbami akrylowymi, na korytarzu i klatce schodowej oblicowane boazerią. Elewacja – tynk płukany, poziom poddasza niewykończony. Kondygnacje parteru i piętra powtarzalne.

Rok budowy: lata 70-te XX w.,
P.u.: 124,06 m2 (według danych z obmiaru podczas oględzin)

Budynek wzniesiony w latach 70-tych XX w. Do budowy użyto niskiej jakości materiałów.
Standard wykończenia przyjmuje się na tle przyjętych do porównań jako niski (z uwagi na użyte materiały), stan techniczny jako pogorszony (z uwagi na brak przeprowadzonych remontów). Otoczenie i sąsiedztwo określa się jako przeciętne – zabudowa mieszkaniowa i turystyczno-rekreacyjna. Teren wokół domu zagospodarowany, ogrodzony.

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonym uchwalą Rady gminy Brenna Nr XXIV/198/04 z dnia 16.09.2004 r., ogłoszoną w Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 105, poz. 2949 z dnia 05.11.2004 r. przedmiotowa nieruchomość
położona jest w jednostce oznaczonej symbolem: dz. 2377/2 oraz 2377/6 – 5. ME. 34 – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Posted in Licytacje nieruchomości.