Brenna (Spalona) – udział 1/2 cz. w nieruchomości gruntowej o pow. 0,3657 ha stanowiąca las

Km 196/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że

w dniu 28 sierpnia 2018r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI

udział 1/2 część w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1245/4 o pow. 0,3657 ha (las świerkowy), położonej w miejscowości Brenna Spalona

posiadającej księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00090872/8

Udział 1/2 część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 18.000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania: 13.500,00 zł
Rękojmia: 1.800,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość usytuowana jest w pośredniej strefie w skali gminy w części Brennej, zwanej Spalona. Przedmiot wyceny stanowi działka usytuowana w obszarze zalesionym, w otoczeniu lasów, łąk i rzadkiej zabudowy siedliskowej. Dojazd do wycenianej działki śródleśną drogą nieutwardzoną o znacznym nachyleniu.

Dz. 1245/4 stanowi obszary łąk oraz lasów i jest użytkowana jako las. Użytkowanie jest
częściowo zgodne z ustaleniami planu miejscowego. Zapisy przygotowywanego studium
obejmują cały obszar wycenianej działki jako tereny lasów.

Teren dz. 1245/4 może być wykorzystany zgodnie z zapisem planu miejscowego. W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonym uchwalą Rady gminy Brenna Nr XXIV/198/04 z dnia 16.09.2004 r., ogłoszoną w Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 105, poz. 2949 z dnia 05.11.2004 r. przedmiotowa działka położona jest w jednostce oznaczonej symbolem:
częściowo 3 LS135 – tereny lasów
częściowo 3RŁ216 – tereny większych kompleksów łąk

 

Posted in Licytacje nieruchomości.