Brenna – udział 1/4 cz. w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Jawornik

Sygn. akt Kmp 86/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 04 lipca 2019r. o godz. 12:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 70 odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A  N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

udział 1/4 część w nieruchomości stanowiącej działkę nr 2889/13 o pow. 9665 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym piętrowym oraz kompleksem domków kempingowych, położoną w miejscowości Brenna ul. Jawornik 54

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00003015/7

Ułamkowa 1/4 część nieruchomości oszacowana jest na kwotę 124 150,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 82 766,67 zł
Rękojmia – 12 415,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.

Rękojmię można uiścić na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 lub złożyć w kasie komornika w gotówce, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem licytacji. Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowe informacje

Nieruchomość położona jest w Brennej przy ulicy Jawornik stanowi teren zlokalizowany w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i turystyczno-rekreacyjnej. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe oraz rekreacyjne, od południa las.

Nieruchomość składa się z 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa (z własnej studni), gazowa. Na dz. nr 2889/13 wzniesiony został budynek mieszkalny, piętrowy, niepodpiwniczony oraz drewniany budynek mieszkalny w stanie technicznym do rozbiórki. Na północno-wschodniej części działki znajdują się domki kempingowe. Otoczenie budynków zagospodarowane, częściowo ogrodzone. Dojazd do  nieruchomości drogą o nawierzchni szutrowej. Dostępne media: e,g, woda z własnej studni, szambo.

Dz. 2889/13 o pow. 9665 m2 ma nieregularny kształt, konfiguracja terenu tarasowa. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, piętrowym, niepodpiwniczonym. Budynek konstrukcji murowanej z pustaka, stropy żelbetowe, pokrycie dachu – papa na deskowaniu, rynny i rury spustowe – blacha ocynkowana. Budynek wykończony w niskim standardzie – okna częściowo drewniane z okresu budowy, częściowo PCV, drzwi typowe płycinowe, posadzki – terakota, gumolit, względnie panele podłogowe. Ściany z tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbami akrylowymi, na korytarzu i klatce schodowej oblicowane boazerią. Elewacja – na części budynku styropian jako ocieplenie, niewykończony, część budynku nieotynkowana.

Na dz. 2889/13 wzniesiono również na początku XX w. drewniany budynek, kryty papą, bez instalacji (prąd tylko w 2 pomieszczeniach), który z uwagi na zły stan techniczny nadaje się do rozbiórki. Jego powierzchnia użytkowa to ok. 45 m2. Podobnie wygląda stan techniczny budynku gospodarczego. W północno-wschodniej części dz. 2889/13 znajduje się 6 domków
kempingowych i WC, krytych eternitem oraz świetlica o pow. ok. 50 m2. Domki te z uwagi na ich stan techniczny nie podnoszą wartości gruntu, na którym zostały wzniesione.

Budynek wzniesiony w latach 60, 70-tych XX w. Do budowy użyto niskiej jakości materiałów. Standard wykończenia przyjmuje się na tle przyjętych do porównań jako niski (z uwagi na użyte materiały), stan techniczny jako pogorszony (z uwagi na brak przeprowadzonych remontów). Otoczenie i sąsiedztwo określa się jako przeciętne – zabudowa turystyczno-rekreacyjna. Teren wokół domu zagospodarowany, częściowo ogrodzony.

Ze względu na konstrukcję budynku, aranżację pomieszczeń oraz użyte do wykończenia materiały, jak też stan techniczny i użytkowy składnik budowlany wycenianej nieruchomości może być wykorzystany zgodnie z aktualnym przeznaczeniem tzn. na cele turystyczne i mieszkaniowe.

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonym uchwalą Rady gminy Brenna Nr XXIV/198/04 z dnia 16.09.2004 r., ogłoszoną w Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 105, poz. 2949 z dnia 05.11.2004 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem: dz. 2889/13 – 6 UT.33 – tereny sportowo-turystyczne i wypoczynkowe wraz z zapleczem obsługowym i noclegowym.

Posted in Licytacje nieruchomości.