Brenna – użytkowanie wieczyste działek położonych przy ul. Węgierski – wyciąg narciarski Kotarz

Sygn. akt Km 539/16; Km 2250/16; Km 3822/16; Km 960/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 23 stycznia 2018r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 101 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:


tworzące zorganizowaną gospodarczą całość działki nr 3885/18, 3885/29, 3885/30, 3885/31, 3885/34 o łącznej pow. 0,7048 ha jako przedmiot użytkowania wieczystego, obj. KW nr BB1C/00036429/2 oraz działki nr 3897/3, 3897/5, 3897/6, 3895/6, 3894/5, 3898/2, 3898/3, 3898/4, 3895/7, 3895/8, 3895/10, 3894/2, 3894/4 o łącznej pow. 1,9056 ha jako przedmiot użytkowania wieczystego, obj. KW nr BB1C/00036257/5 wraz z prawem własności urządzeń wyciągu orczykowego Kotarz I i Kotarz II, położone w miejscowości Brenna ul. Węgierski

posiadającej księgi wieczyste w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00036257/5 oraz nr BB1C/00036429/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 941.800,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 627.866,67 zł
Rękojmia – 94.180,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje:

Nieruchomość składa się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 3885/18, 3885/29, 3885/30, 3885/31, 3885/34, 3894/2, 3894/4, 3894/5, 3895/7, 3895/8, 3895/10, 3897/3 3897/5, 3897/6, 3898/2, 3898/3, 3898/4, Obręb ewidencyjny – Brenna. Działki posiadają nieregularny kształt, odpowiedni dla trasy zjazdowej i terenu pod wyciągiem orczykowym. Ich wyposażenie stanowią sieci elektryczna, wodociągowa i sprężonego powietrza do instalacji naśnieżającej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Węgierski. Działki w dniu oględzin były nieużytkowane, zarówno na trasie zjazdowej, jak i pod wyciągiem porośnięte licznymi iglastymi i liściastymi samosiejkami.
Składnik budowlany wycenianej nieruchomości stanowi wyciąg narciarski orczykowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Na urządzenia stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności składają się:
1. Rurociąg wody O 200 z rur ocynkowanych na ciśnienie 60 atm do armatek śnieżnych wraz z robotami ziemnymi – 1000 mb.
2. Rurociąg PCV O 100 powietrza sprężonego na ciśnieniu 10 atm równolegle do rurociągu wody – 1000 mb.
3. Studzienki odbioru wody i sprężonego powietrza z kręgów żelbetowych O 1000 z końcówkami do podłączeń lanc do naśnieżania – 15 kpl.
4. Lance aluminiowe o dł. 11 m ze specjalnymi stojakami, z uzbrojonymi odbiornikami, używane – 5 kpl.
5. Stacja pomp z obudową z silnikiem 50 KW z pełnym uzbrojeniem.
6. Stacja kompresorów z obudową, z silnikiem 30 KW z pełnym uzbrojeniem.
7. Zasilanie wyciągów, stacji pomp, stacji kompresorów kablem ziemnym YAKY 4 x 240 o łącznej długości 600 m z 4 skrzynkami odbiorczymi.
8. Wyciąg orczykowy.

 

     

 

Posted in Licytacje nieruchomości.