Brenna

Sygn. akt Kmp 308/93

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 18-08-2023r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 62 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

– udział 3/16 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3428 o pow. 2122m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym, parterowym z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczonym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Brennej, ul. Lachy Górne 15 – udział 3/16 części w działce nr 3616 stanowiącej las, położonej w Brennej przy ul. Marii Kawik 10
stanowiące własność dłużnika: Gawlas Robert,

posiadające księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00045945/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50 251,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 37 688,25 zł
Rękojmia – 5 025,10 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.
Rękojmię można uiścić na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 lub złożyć w kasie komornika w gotówce, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
w zastępstwie asesor komorniczy

Robert Grygier

Posted in Licytacje nieruchomości.