Cieszyn – działka z budynkiem w stanie surowym

Sygn. akt GKm 126/20 i Km 330/23

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 01-09-2023r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działka nr 64 o pow. 0,5162 ha (obręb 71) zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym o pow.107 m2, parterowym z mieszkalnym poddaszem, w całości podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej
położona w miejscowości: Cieszyn, ul. Mleczna,
stanowiąca własność dłużnika: DTS Truck Spółka z o.o. ,

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00013481/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 243 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 182 250,00 zł
Rękojmia – 24 300,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
w zastępstwie asesor komorniczy

Robert Grygier

Posted in Licytacje nieruchomości.