Cieszyn – nieruchomość gruntowa zabudowana

Sygn. akt Km 350/21, Km 580/21, Km 951/21 i Km 81/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 16-09-2022r. o godz. 11:15

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działka nr 17 (obręb 11) o pow. 0,0484 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 98,04 m2 położonej w miejscowości: Cieszyn ul. Przepilińskiego 100

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00002617/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 265 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 198 750,00 zł
Rękojmia – 26 500,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowy opis:

Nieruchomość przy ul. Przepilińskiego składa się z 1 działki gruntu nr ew. 17, Obr. 11 o powierzchni 484 m2 – obj. KW BB1C/00002617/0, posiadającej regularny kształt zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Dostępne media: sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni z urządzonym zjazdem. Budynek w trakcie remontu. Ściany wewnętrzne w części budynku otynkowane, w łazience oblicowane płytkami ceramicznymi. Instalacje wewnątrz budynku: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna. Ogrzewanie centralne z kotła na gaz zlokalizowanego w piwnicy. Podłogi – wykładzina rulonowa, płyta pilśniowa, terakota. Elewacja – tynk cienkowarstwowy na termoizolacji. Teren działki jest ogrodzony. Wokół domu typowa zieleń przydomowa.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Cieszyna Nr X/100/19 z dnia 29.10.2019 r. przedmiotowa nieruchomość – położona jest w terenach oznaczonych symbolem: dz. 17, Obr. 11 – 48MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.