Cieszyn – nieruchomość gruntowa

Sygn. akt Km 350/21, Km 580/21, Km 951/21 i Km 81/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 23-09-2022r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:
działka gruntu nr 68 o pow. 0,0585 ha oraz działka gruntu nr 69 o pow. 0,0793 ha, (obręb 38) położone w miejscowości: Cieszyn-Bobrek, ul. Z.Kossak-Szatkowskiej

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00027445/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 129 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 96 750,00 zł
Rękojmia – 12 900,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowy opis:

Nieruchomość przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej składa się z 2 niezabudowanych działek nr ew. 68, 69, Obr. 38 o łącznej powierzchni 1378 m2 – obj. KW BB1C/00027445/4, posiadających w połączeniu ze sobą regularny kształt zbliżony do trapezu,
konfiguracja terenu – znaczny spadek z wystawą zachodnią. Dostępne media: w,e,k. Dostęp do drogi publicznej. Teren działek porośnięty trawą i samosiejkami drzew i krzewów.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyn zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Cieszyna Nr XXXIII/270/16 z dnia 29.12.2016 r. przedmiotowa nieruchomość – położona jest w terenach oznaczonych symbolem: dz. 68, 69, Obr. 38 – B7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Posted in Licytacje nieruchomości.