Cieszyn – nieruchomość handlowo-usługowa przy ul. Zaleskiego 3

Km 2353/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że

w dniu 28 sierpnia 2018r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI


– działka nr 140 o pow.1713m2, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow.użyt. 954,60 m2, zapisana w KW nr BB1C/00012625/2;
– działka gruntu nr 166/2 o pow. 348m2, zapisana w KW nr BB1C/00049393/4;
– działka gruntu nr 139 o pow. 936m2 stanowiąca parking i drogę dojazdową, zapisana w KW nr BB1C/00068782/7;
– działka gruntu nr 165/3 o pow. 82m2 jako przedmiot prawa wieczystego użytkowania, zapisana w KW nr BB1C/00079296/3;
tworzącej gospodarczo zorganizowaną całość, położonej w miejscowości Cieszyn ul. Zaleskiego 3, posiadającej założone księgi wieczyste w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr j/w


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.280.000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania: 960.000,00 zł
Rękojmia: 128.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Józefa Zaleskiego w Cieszynie, w pośredniej strefie miasta powiatowego, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Bielskiej. Odległość od ścisłego centrum miasta wynosi ok. 0,5 km. Otoczenie stanowią tereny z zabudową oświatową, usług oraz mieszkaniową.

Wyceniane nieruchomości składają się z 4 działek zabudowanych budynkiem o funkcji handlowej oraz placami postojowymi i drogą dojazdową z zagospodarowanym otoczeniem. Ponieważ działki te przylegają bezpośrednio do siebie i tworzą gospodarczo zorganizowana całość, w dalszej części opracowania nazywane będą „nieruchomością”. W połączeniu ze sobą działki tworzą foremny kontur z regularną linią graniczną. Dostęp do drogi publicznej – ul. Zaleskiego bezpośrednio z dz. nr 139. Działki posiadają dostęp do sieci uzbrojenia – w,e,k,g,tt. Konfiguracja tereny – teren płaski.

Dz. 139 stanowi parking i drogę dojazdową utwardzoną płytami drogowymi – betonowymi. Dz. 165/3 oraz 166/2 położone są za budynkiem (patrząc od ul. Zaleskiego) i nie są zabudowane elementami trwale związanymi z gruntem. Dz. nr 140 zabudowana jest budynkiem o funkcji handlowo-usługowej. Budynek częściowo parterowy, częściowo piętrowy, bez podpiwniczenia, konstrukcji murowanej z gazobetonu, stropy częściowo betonowe, częściowo drewniane. Budynek wzniesiony pierwotnie w latach 70-tych XX w., rozbudowany w 2005 r. o frontową przybudówkę. Dach kryty blachodachówką, względnie papą termozgrzewalną. Okna PCV, drewniane, stalowe; drzwi – aluminiowe, PCV, stalowe. Schody na poddasze na elementach
stalowych, oblicowane drewnem, balustrady – toczone, drewniane; podłogi i posadzki obłożone płytkami ceramicznymi lub panelami, na poddaszu parkiet; tynki cementowo-wapienne, panele ścienne PCV.
Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan., elektryczną, c.o. z własnej kotłowni na paliwo stałe, alarmową i monitoringu. Sieć gazowa w granicach działki.
Powierzchnię użytkową całkowitą budynków przyjmuje się z danych udostępnionych autorowi niniejszej opinii, a opracowanych przez rzeczoznawcę majątkowego Patrycję Piszczan, która w 2011 r. sporządzała inwentaryzację pomieszczeń na potrzeby operatu szacunkowego obejmującego te same nieruchomości. P.u. : 954,60 m2
Powierzchnia wiat nietrwale związanych z gruntem wynosi 299,19 m2.  Standard wykończenia i wyposażenia budynków oraz ich stan techniczny na tle nieruchomości przyjętych do porównań określa się jako pogorszony z uwagi na jakość wykonania oraz jakość materiałów.

Ze względu na konstrukcję budynków, aranżację pomieszczeń oraz użyte do wykończenia materiały, jak też stan techniczny i użytkowy składnik budowlany wycenianej nieruchomości może być wykorzystany jako obiekt handlowo-usługowy. Z uwagi na lokalizację w pośredniej strefie miasta, po odpowiedniej adaptacji możliwe jest wykorzystanie na funkcje inne niż handlowe, zgodnie z ustaleniami planistycznymi. Deficyt przestrzeni w ścisłym centrum Cieszyna powoduje, że tego typu nieruchomości po odpowiednim dofinansowaniu mogą stanowić atrakcyjną inwestycję.

Teren, gdzie zlokalizowane są działki stanowiące przedmiot niniejszej wyceny, nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktem prawa miejscowego, kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W granicach miasta Cieszyna obszary objęte zapisami planów są bardzo nieliczne, a ich ekwiwalentem w kontekście wyceny nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna. Dla przedmiotowego obszaru – dz. 165/3, 166/2, 139, 140, Obr. 40 – nie ma obowiązującego
planu miejscowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyn zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Cieszyna Nr XXXIII/338/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. wyceniane działki . 165/3, 166/2, 139, 140, Obr. 40 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem B 2 U – tereny usług różnych.

Posted in Licytacje nieruchomości.