Cieszyn – udział 1/2 cz. w nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Łanowej

Km 184/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc,

że w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

D R U G A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


udział 1/2 część w nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 6/12 o pow. 136 m2 (obręb ew. nr 65; przeznaczenie – tereny rolne do zalesień), położonej w miejscowości Cieszyn ul. Łanowa 

posiadającej księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00066319/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 925,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania: 616,67 zł
Rękojmia: 92,50 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje:

Wyceniana nieruchomość składa się z 1 działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6/12, obręb ewidencyjny nr 65 w Cieszynie. Działka tworzy obszar rolny porośnięty trawami, chwastami i samosiejkami krzewów, teren nieogrodzony. Teren posiada znaczne nachylenie, graniczy z zalesieniami. Brak dostępnych sieci uzbrojenia oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyn zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Cieszyna Nr XXXIII/338/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. wyceniana nieruchomość znajduje się w strefie K1 ZLD – tereny rolne do zalesienia.

Posted in Licytacje nieruchomości.