Goleszów – udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Sygn. akt Km 2191/18, Km 2189/18, Km 918/19, Km 1120/18, Km 1121/18, Km 1099/18 oraz Kms 319/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

17-02-2023r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

udział 1/2 cz. w nieruchomości stanowiącej działkę 3836 o pow. 0,0872 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Goleszowie przy ul. Radoniowej 44,

posiadającą księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00004661/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 274 000,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 182 666,67 zł
Rękojmia – 27 400,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w porozumieniu z dłużnikiem od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowy opis:

Nieruchomość zlokalizowana w Goleszowie przy ul. Radoniowej 44, stanowiąca dz. nr 3836 o powierzchni
całkowitej 0,872 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym konstrukcji murowanej z cegły i gazobetonu, stropy
betonowe, piętrowym, podpiwniczonym, krytym dachówką betonową, wzniesionym w 1939 r., rozbudowanym o piętro
w 1975 r., o poddasze w 1996 r. Budynek w zabudowie bliźniaczej.

Użytkowana przez dłużniczkę część budynku:
Pow. użytkowa: 121,00 m2
Pow. zabudowy: 88,50 m2
Do użytku współwłaścicielki (dłużniczki) połowa budynku
gospodarczego o pow. zabudowy 78,00 m2 oraz połowy
stodoły o pow. zabudowy 154,00 m2.
Teren ogrodzony z zielenią przydomową.
Dostępne uzbrojenie: woda ze studni, energia elektryczna,
szambo. Ogrzewanie – c.o. na paliowo stałe.

Zgodnie UCHWAŁA Nr XXVII/249/05 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów dz. nr 3836 mieści się w obszarze oznaczonym jako:
TMN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.