Górki Wielkie – grunty PGR 864/1

Sygn. akt Km 1169/19, Km 1314/19, Km 1315/19, Km 1320/19, Km 650/21

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 09-09-2022r. o godz. 12:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

nieruchomość gruntowa stanowiąca PGR 864/1 o pow. 0,0629 ha położonej w miejscowości: Górki Wielkie, ul. Kamionka 57,

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie Kw nr BB1C/00003473/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 107,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 3 830,25 zł
Rękojmia – 510,70 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brenna nr
XXIV/198/04 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brenna wyceniana nieruchomość znajduje się w obszarach
oznaczonych symbolem
– dz. 806/2 (fragment o pow. 0,7557 ha), dz. 806/3, 808/2, 810/2, 864/1, 864/2, 865, 866/1,
866/2, 919/1 (fragment o pow. 0,8642 ha) – 1.RP.89- tereny upraw polowych

Posted in Licytacje nieruchomości.