Górki Wielkie

Sygn. akt Km 1272/18 oraz Km 299/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 01-09-2023r. o godz. 09:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

nieruchomość stanowiąca zorganizowaną gospodarczo całość, składająca się z:
– działki nr 705/23 o pow. 0,1031 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, piętrowym o pow. użytkowej 407,32 m2;
– działki niezabudowanej nr 705/24 o pow.0,0997 ha;
– działki nr 710/20 o pow. 0,0141 ha zabudowanej wiatą grillową konstrukcji drewnianej
położone w miejscowości: Górki Wielkie, ul. Pod Zebrzydkę 89,
stanowiące własność dłużniczki Aleksandry Strządały

posiadające księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00056927/9 oraz BB1C/00077233/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 258 354,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 943 765,50 zł
Rękojmia – 125 835,40 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Jarek

 

 

Posted in Licytacje nieruchomości.