Hażlach – działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym

Sygn. akt Km 773/19; Km 774/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 04 listopada 2021r. o godz. 11:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 70 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 1023/1 i nr 1026/3 o łącznej powierzchni 2,0173 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, położona w miejscowości Hażlach ul. Rolna 99,

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie nr BB1C/00024337/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 651 500,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 488 625,00 zł
Rękojmia – 65 150,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowy opis:

Nieruchomość składa się z 2 działek, z czego jednej nr 1026/3 zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz gospodarczym (poza terenem zabudowanym obszar upraw polowych) oraz drugiej nr 1023/1 o pow. 1277 m2, niezabudowanej, stanowiącej teren upraw polowych. Konfiguracja terenu – teren z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Otoczenie budynku mieszkalno-gospodarczego zagospodarowane, ogrodzone. Dojazd do nieruchomości drogą dojazdową – ul. Rolną.

Dostępne uzbrojenie – sieci energetyczna, wodociągowa, gazowa.

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca dz. nr 1026/3 o pow. 902 m2 Na dz. nr 1026/3 wzniesiony został budynek mieszkalno-gospodarczy konstrukcji mieszanej (murowano-drewnianej). Kształt działki – foremny pięciokąt. Okna drewniane, dach kryty dachówką. Podłogi i posadzki – deska, beton. Dostępne media: w,e,g (szambo). Ogrzewanie z pieca kaflowego. Do części mieszkalnej przylega stodoła. Budynek z lat przed II Wojną Światową.
Program użytkowy części mieszkalnej:
Pow. użytkowa: 50,00 m2
Na działce 1026/3 znajduje się również budynek o funkcji gospodarczej o pow. zabudowy 35 m2.

Dz. nr 1026/3 – Obszar zabudowany to 1996 m2, obszar pod usługi to 3642 m2, obszar niezabudowany pod zabudowę mieszkaniową to 2920 m2, obszar upraw polowych to 10338 m2.

Dz. nr 1023/1 o pow. 1277 m2.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. W obecnie obowiązującym planie miejscowym,
przyjętym Uchwałą Nr VI/46/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 10 września 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach w gminie Hażlach,
dz. nr 1026/3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem:
U4 – tereny zabudowy usługowej
MN33 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
R28 – tereny rolne
dz. nr 1023/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem:
R28 – tereny rolne.

Posted in Licytacje nieruchomości.