ISTEBNA – działka gruntowa niezabudowana

Sygn. akt Km 738/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

17-02-2023r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działka gruntowa niezabudowana nr 3020/13 o pow. 0,0848 ha położona w Istebnej,

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00077834/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 86 100,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 64 575,00 zł
Rękojmia – 8 610,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w porozumieniu z dłużnikiem od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowy opis:

Dz. nr 3020/13 niezabudowana o powierzchni 0,0848 ha. Otoczenie nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa, letniskowa i lasy. Działka nie graniczy bezpośrednio z drogą publiczną, ustanowione służebności drogowe nie zapewniają dostępu do drogi publicznej, nachylenie terenu typowe dla warunków górskich.

Dostępne media: energia elektryczna, kanalizacja.

Uwaga!
Ujawniona w dziale I księgi wieczystej – Spis praw służebność drogi nie zapewnia dz. 3020/13 dostępu do
drogi publicznej. Aby zapewnić dostęp do drogi publicznej koniecznym jest co najmniej
ustanowienie służebności drogi koniecznej po południowo-zachodnim fragmencie dz.
3024/2 szer. 4 m, długości 52 m, tj. o powierzchni 208 m2.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/336/2002 Rady Gminy Istebnej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna z dnia 9 października 2002 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 5/2003, poz. 220 z dnia 6 lutego 2003 r. przedmiotowa działka (3020/13) położona jest w obszarach oznaczonych symbolem:
2 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.