ISTEBNA – nieruchomość gruntowa niezabudowana (grunty orne i pastwiska)

Sygn. akt Km 111/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

17-02-2023r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działka nr 1358 o pow. 0,5100 ha stanowiąca pastwiska i grunty orne położona w Istebnej

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00064852/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 128 300,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 96 225,00 zł
Rękojmia – 12 830,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w porozumieniu z dłużnikiem od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowy opis:

Otoczenie nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa, letniskowa i lasy. Działka nie graniczy bezpośrednio z drogą
publiczną, znaczne nachylenie terenu, studnia na działce.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/336/2002 Rady Gminy Istebnej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna z dnia 9 października 2002 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 5/2003, poz. 220 z dnia 6 lutego 2003 r. przedmiotowa działka (1358) położona jest w obszarach oznaczonych symbolem:
33R/MN – teren upraw polowych, łąk i pastwisk z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w ściśle określonych obszarach, dodatkowo w strefie korytarzy ekologicznych oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, jak też w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
Wyceniana działka leży na obszarze bez prawa zabudowy.

Posted in Licytacje nieruchomości.