ISTEBNA – udział 1/2 nieruchomość gruntowa niezabudowana

Sygn. akt Km 2071/18 i Km 838/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

17-02-2023r. o godz. 09:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

udział 1/2 cz. w nieruchomości stanowiącej działkę nr 3480/1 (las mieszany) i działkę nr 3477 (teren do zalesień) o łącznej pow. 0,3000 ha położone na zboczu Złotego Gronia w Istebnej

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00095095/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21 300,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 15 975,00 zł
Rękojmia – 2 130,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w porozumieniu z dłużnikiem od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowy opis:

Nieruchomość usytuowana jest w pośredniej strefie w skali gminy Istebna na zboczu Złotego Gronia. Stanowią przylegające do siebie działki usytuowane w obszarze zalesionym, w otoczeniu lasów i infrastruktury sportowej (wyciągi i trasy narciarskie –
zjazdowe). Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do sąsiadujących działek leśnych drogą leśną o znacznym nachyleniu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/336/2002 Rady Gminy Istebnej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna z dnia 9 października 2002 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 5/2003, poz. 220 z dnia 6 lutego 2003 r. przedmiotowa działka (3477, 3480/1) położone są w obszarach oznaczonych symbolem:
29 ZL – tereny zieleni leśnej – lasy ochronne.
Dodatkowo teren działek leży w strefie stoków niekorzystnych do zabudowy.

Posted in Licytacje nieruchomości.