Jaworzynka – nieruchomość gruntowa (zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z działką niezabudowaną)

Sygn. akt Kmp 189/93

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 23 sierpnia 2019r. o godz. 13:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 62 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

– działka nr 12/2 o pow. 940m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 119,4 m2 położona w miejscowości Jaworzynka (przysiółek Czerchla) posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00056238/2
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 271.000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 203.250,00 zł
Rękojmia – 27.100,00 zł

– działka gruntu nr 1530 o pow. 5536m2 położona w miejscowości Jaworzynka (przysiółek Szkawlonka), posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00056238/2
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 60.500,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 45.375,00 zł
Rękojmia – 6.050,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.
Rękojmię można uiścić na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 lub złożyć w kasie komornika w gotówce, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.
Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

DODATKOWE INFORMACJE

Dla przedmiotowej nieruchomości położonej w Jaworzynce, założona jest księga wieczysta KW Nr BB1C/00056238/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie – Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale I zapisana jest działka gruntu nr 12/2 i 1530 o łącznej pow. 6 476 m2. Działki nie przylegają do siebie i nie tworzą gospodarczo zorganizowanej całości, są różnie
zagospodarowane.

Działka nr 12/2 położona jest w sołectwie Czerchla po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 943 prowadzącej do Koniakowa. Działka ta powstała z podziału działki nr 12 na nr 12/1 i 12/2, który miał miejsce w 1993r. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną służebność na działce sąsiedniej tj. nr 12/1 prowadzonej w księdze wieczystej KW Nr BB1C/00050736/5 gdzie ujawniona jest w dziale III KW bezpłatna służebność drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 12/2 w myśl par. 5 umowy darowizny z dnia 06 kwietnia 1994r.

Teren działki oraz tereny wokół są konfiguracji pofałdowanej. Spadek terenu w kierunku południowo – zachodnim. Działka nieogrodzona o kształcie zbliżonym do prostokąta, uzbrojona w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej tj energię elektryczną, wodę i kanalizację. Teren słabo zagospodarowany, brak zieleni ogrodowe niskiej i wysokiej. Dojścia i dojazdy nieutwardzone trwale. Na działce znajduje się budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem,
w części podpiwniczony. Budynek został wzniesiony zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Istebna z dnia 18 sierpnia 1993r.
zatwierdzającą plan realizacji i wydającą zezwolenie na budowę budynku mieszkalnego wg typowego projektu W-030 do którego sporządzono przystosowanie.

W czasie wizji na nieruchomości ustalono, że budynek mieszkalny został wybudowany w 1993r. z pustaków. Fundamenty z kamienia, zalewana betonem. Stropy wylewane. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem. Na parterze znajduje się wiatrołap, hol z wewnętrzną klatką schodową obłożoną drewnem, dwa pokoje i kuchnia. Na poddaszu znajdują się dwa pokoje i przedpokój oraz pomieszczenie gospodarcze. Okna drewniane, podwójne. Drzwi drewniane, częściowo przeszklone. Podłogi:
– na paterze podłoża pokryte wykładzinami rolowanymi, w łazience płytki ceramiczne,
– na poddaszu podłogi w pokojach w stanie surowy, bez okładzin, w holu surowe deski.
Ściany:
– na parterze tynki cementowo wapienne, w holu boazerie drewniane w łazience płytki ceramiczne.
– na poddaszu stan surowy.
Kuchnia i łazienka wyposażone w podstawowe urządzenia. Układ funkcjonalny uznaje się za korzystny. Tylko jeden pokój w amfiladzie z kuchnią. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wod – kan., co ( piec na paliwo stałe w komórce
piwnicznej) Standard wykonania i wykończenia na tle nieruchomości przyjętych do porównań ogólnie określa się jako przeciętny, część powierzchni niewykończona. Kształt architektoniczny budynku nieatrakcyjny. Stan techniczny budynku określa się jako dobry.

Działka nr 1530
Działka ta położona jest w Jaworzynce, na południe od drogi krajowej nr 943 prowadzącej do Koniakowa, w sołectwie Szkawlonka, za potokiem Czadeczka. Początkowo dojazd odbywa się krętą drogą utwardzoną bitumicznie a następnie wąska, wyboistą drogą bitą. Działka ma konfigurację lekko pofałdowaną, kształt foremny, zbliżony do prostokąta. Jest nieogrodzona. W swojej południowej części jest porośnięta niekoszoną trawa a w północnej obsadzona drzewami iglastymi. W sąsiedztwie przebiega linia elektryczna i woda. W najbliższym sąsiedztwie tereny niezabudowane, porośnięte niekoszoną trawą oraz porośnięte drzewostanem. W dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa rozproszona, tereny pól, łąk i pastwisk w większości nieurządzone.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren, na którym położona jest działka gruntu nr 12/2 objęty jest obowiązującym nadal planem zagospodarowania przestrzennego z 2002r.. Zgodnie z Uchwala nr XXXVIII/336/2002 z dnia 09 października 2002r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 5/2003 z dnia 06 lutego 2003r. teren ten ma następujące przeznaczenie:
Działka nr 12/2 – 2R – tereny upraw polowych , łąk i pastwisk.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod budownictwo, istnieje duże prawdopodobieństwo, że po uchwaleniu nowego obowiązującego planu dla przedmiotowego terenu nastąpi zmiana przeznaczenia.

Teren, na którym położona jest działka gruntu nr 1530 objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego z 2009r. Zgodnie z Uchwala nr XXI/215/2009 z dnia 06 kwietnia 2009r. teren ten ma następujące przeznaczenie:
Działka nr 1530 – 7.1.R4 – tereny upraw polowych , łąk i pastwisk.

Posted in Licytacje nieruchomości.