Kiczyce – udział 1/2 cz. w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym

Sygn. akt Km 2764/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 4 października 2019 r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56

odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

udział 1/2 cz. w nieruchomości stanowiącej działkę nr 198/4 o pow. 0,1617 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Kiczyce ul. Cedrowa 3

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00013962/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 66 500,00 zł.
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 49 875,00 zł.
Rękojmia – 6 650,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowe informacje

Wyceniana nieruchomość składa się z 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Na dz. nr 198/4 wzniesiony został budynek mieszkalny, piętrowy, podpiwniczony. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.

Dz. 198/4 o pow. 11617 m2 ma kształt foremnego wielokąta zbliżonego kształtem do litery „L”, konfiguracja terenu płaska. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, piętrowym, podpiwniczonym. Budynek konstrukcji murowanej z pustaka i cegły, stropy żelbetowe, pokrycie dachu – stropodach kryty papą, rynny i rury spustowe – blacha ocynkowana. Budynek wykończony w niskim standardzie – okna drewniane z okresu budowy, drzwi typowe płycinowe, posadzki – wykładzina rulonowa na betonie. Ściany z tynkiem cementowo-wapiennym wyrównanym gładzią gipsową, malowane farbami akrylowymi. Elewacja – brak. Kondygnacje parteru i piętra powtarzalne. Piwnica obejmuje kotłownię i pomieszczenia gospodarcze.

Program użytkowy
Parter: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój;
Piętro: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Rok budowy: lata 60-te, 70-te XX w.
P. zab.: 106,00 m2 (według danych z ewidencji gruntów i budynków)
P.u.: 80,00 m2 (według danych uzyskanych podczas oględzin)

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kiczyce zatwierdzonym uchwalą Uchwałą Nr XXXI/348/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kiczyce przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Posted in Licytacje nieruchomości.