Kiesielów – działka gruntowa niezabudowana (udział 1/3)

Sygn. akt Km 345/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 15-10-2021r. o godz. 12:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

udział 1/3 cz. w nieruchomości stanowiącej działkę nr 268 o pow. 0,3580 ha, niezabudowana, przeznaczona pod uprawy polowe, położona w miejscowości: Kisielów, ul. Stroma

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00099144/9

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 18 700,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 14 025,00 zł
Rękojmia – 1 870,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowy opis:

Nieruchomość składa się z 1 działki niezabudowanej. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna i gazowa, wodociąg wzdłuż ul. Wiejskiej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Kształt zbliżony do foremnego prostokąta, teren
posiada spadek w kierunku północno-zachodnim. Otoczenie i sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz uprawy polowe.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującą aktualnie Uchwała Nr
Sygnatura akt Km 345/19 8 VI/44/03 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Kisielów w gminie Goleszów
wyceniana działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem dz. 268 – 1.1.RP/RZ – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.