Kończyce Małe – działka gruntu (udział 1/2)

Sygn. akt Km 1940/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 04 listopada 2021r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 70 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

udział 1/2 część w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1439/34 o pow. 0,0522 ha, przeznaczonej pod zabudowę, położonej w miejscowości Kończyce Małe przy ul. Staffa

posiadającej księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00029935/0.

Udział 1/2 część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 16 500,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 11 000,00 zł
Rękojmia – 1 650,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowy opis:

Nieruchomość składa się z 1 działki oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 1439/34, obręb ewidencyjny Kończyce Małe. Działka tworzy obszar ogrodzony wraz z
sąsiadującą, zabudowaną budynkiem z lat 70-tych XX w. do linii granicznej dz. nr 1439/33.

Uzbrojenie: w,e,k,g.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. W obecnie obowiązującym planie miejscowym,
przyjętym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
przedmiotowe działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem:
dz. 1439/34 – C 258 MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla uzupełnienia
zabudowy istniejącej.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.