Kończyce Małe – nieruchomość gruntowa niezabudowana w sąsiedztwie ul. J. Korczaka

Kmp 67/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 27 listopada 2018r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

 

D R U G A  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

działka gruntu nr 1943 o pow. 8857 m2 niezabudowana, położonej w miejscowości Kończyce Małe w sąsiedztwie ul. J.Korczaka

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00011477/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 42 000,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania: 28 000,00 zł
Rękojmia: 4 200,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość zlokalizowana jest w Kończycach Małych na skraju gminy, przy ul. Janusza Korczaka. Obszar ten zwany Czarnym Lasem jest wysuniętą najdalej na wschód
częścią miejscowości, oddzielona kompleksem leśnym od pozostałej części gminy. W opisanej części gminy dominują tereny rolnicze z rozproszoną zabudową mieszkaniową i zagrodową. Droga powiatowa przebiega ok. 0,05 km od nieruchomości wycenianej.

Wyceniana nieruchomość składa się z 1 działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1943, obręb ewidencyjny Kończyce Małe. Działka tworzy obszar rolny porośnięty chwastami i samosiejkami krzewów, teren częściowo ogrodzony siatką na słupkach żelbetowych w bardzo złym stanie technicznym. Na dz. 1943 znajdują się dwa domki letniskowe konstrukcji drewnianej, nie związane trwale z gruntem.

Brak dostępnych sieci uzbrojenia oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w
sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zebrzydowice, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z dnia 20 października 2004 r. przedmiotowa działka (nr 1943) położona jest w jednostce planu oznaczonej symbolem: C 166 RL – tereny przeznaczone do zalesień, częściowo w strefie ochronnej linii WN 110 kV.

Posted in Licytacje nieruchomości.