Kończyce Małe – nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z działkami niezabudowanymi o łącznej pow. 1ha 13a 8m2

Km 961/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 28 sierpnia 2018r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

D R U G A  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI

nieruchomość stanowiąca działkę nr 1313/8 zabudowaną budynkiem mieszkalnym, parterowym oraz działki gruntowe nr 1313/6 i nr 1313/7 o łącznej pow. 1ha 13a 08m2 (w księdze wieczystej widnieje poprzednie oznaczenie działek tj. nr 1313/3, 1313/5 i 1314/1) położona w miejscowości Kończyce Małe przy ul. Świtezianki

posiadającej księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00015353/5

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 207.800,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania: 138.533,33 zł
Rękojmia: 20.780,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Wyciąg z operatu szacunkowego

Posted in Licytacje nieruchomości.