Kostkowice – udział 1/2 cz. w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Dworskiej 70

Sygn. akt Km 804/16; Km 529/19; Km 530/19; Km 686/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 22 października 2019r. o godz. 10:40

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 72 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

udział 1/2 część nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 o pow. 62,10 m2 jako przedmiot odrębnej własności wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu działki oraz częściach wspólnych budynku gospodarczego i garażu, położonej w miejscowości Kostkowice ul. Dworska 70

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00060167/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 43 500,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 32 625,00 zł
Rękojmia – 4 350,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowe informacje

Budynek zlokalizowany jest w peryferyjnej strefie gminy, w miejscowości Kostkowice, gdzie dominującym typem zabudowy są budynki  jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej oraz zagrodowej. Przy ul. Dworskiej znajdują się budynki mieszkalne oraz nieuciążliwych usług.

Budynek mieszkalny, w którym położony jest wyceniany lokal mieszkalny został wybudowany w latach 60-tych XX w., piętrowy, w części  podpiwniczony. Dostęp do lokali z klatki schodowej wewnętrznej. Ilość lokali mieszkalnych: 4. Dach budynku – płyty korytkowe. Budynek docieplony w 2017 r. Stan techniczny budynku określa się jako: przeciętny

Oszacowaniu podlega lokal mieszkalny nr 3 jako przedmiot odrębnej własności, położony w Kostkowicach przy ul. Dworskiej 70.
Powierzchnia użytkowa lokalu: 54,10 m2
Powierzchnia piwnicy jako pomieszczenia przynależnego: 8,00 m2
Udział w nieruchomości wspólnej: 621 / 2494

Obecny na oględzinach współwłaściciel lokalu dokonał w 2017 r. na własny koszt wymiany stolarki okiennej. Stan techniczno użytkowy określa się na podstawie oględzin dokonanych dnia 18 marca 2019 r. W trakcie oględzin stwierdzono normatywne zużycie budynku, standard wykończenia i  wyposażenia lokalu określa się jako przeciętny. Cechy rynkowe  wycenianych lokali określa się następująco:
Stan techniczny lokalu: ……………….. pogorszony
Standard wykończenia: ………………. przeciętny
Lokalizacja: ……………………………….. peryferyjna

Posted in Licytacje nieruchomości.