Pogwizdów – nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z udziałem w drogach

Sygn. akt Kmp 2/09 i Km 878/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

18-04-2023r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 72 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonych jako:

– działka nr 233/5 zabudowana budynkiem oraz działka gruntu nr 233/6 o łącz.pow. 1536 m2 położone w miejscowości: Pogwizdów, ul. Wrocławska posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00067408/5

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 512 500,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 341 666,67 zł
Rękojmia – 51 250,00 zł

– udział 1/6 część w działce nr 233/18 stanowiącej drogę dojazdową, położonej w Pogwizdowie, posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00066535/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 100,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 2 733,33 zł
Rękojmia – 410,00 zł

– udział 1/6 część w działce nr 233/19 stanowiącej drogę dojazdową, położonej w Pogwizdowie, posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00067409/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 500,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 1 000,00 zł
Rękojmia – 150,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.
Rękojmię można uiścić na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 lub złożyć w kasie komornika w gotówce, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.
Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie, w porozumieniu z dłużnikiem, od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowy opis:

Nieruchomość stanowiąca dz. nr 233/5 o pow. 0,0802 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym, parterowym z mieszkalnym poddaszem, całkowicie podpiwniczonym, krytym dachówką.
Rok budowy: 2004
Powierzchnia użytkowa budynku: 176,49 m2
Dz. nr 233/6 o pow. 0,0750 ha niezabudowana.
Udział 1/6 w dz. 233/18 o pow. 0,0384 ha stanowiącej drogę dojazdową.
Udział 1/6 w dz. 233/19 o pow. 0,0143 ha stanowiącej drogę dojazdową. Z uwagi na rozbieżność danych dotyczących wielkości działki nr 233/19 ujawnionych w KW BB1C/00067409/2 oraz w ewidencji gruntów przyjmuje się na dalszym etapie dane z ewidencji gruntów tj. wielkość dz. 233/19 – 0,0143 ha.
Dostępne media: w,e,k,g.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/114/2003 Rady Gminy w Hażlach z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdów w gminie Hażlach opublikowaną w dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 42 z dnia 18 maja 2004 r. wyceniana nieruchomość znajduje się w terenach tereny o funkcji wiodącej –
39MM- tereny zabudowy mieszanej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
6KDW, 7KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Posted in Licytacje nieruchomości.