Pruchna – lokal mieszkalny z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz 1/4 udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Sygn. akt Km 2292/18, Km 1134/19, Km 1208/19, Km 1210/19, Km 395/20, Km 394/20, Km 705/20, Km 706/20, Km 66/22, Km 221/22 oraz Km 720/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

17-02-2023r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

– lokal mieszkalny nr 3 o pow. 33,5 m2 jako przedmiot odrębnej własności, położony w budynku parterowym, trzylokalowym wraz z udziałem w 24/100 cz. nieruchomości wspólnej obj. KW nr BB1C/00059952/4 położony w miejscowości: Pruchna, ul. Na Kępie 12,

posiadający księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00106649/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 64 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 48 000,00 zł
Rękojmia – 6 400,00 zł

– udział 1/4 cz. w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 430/13 o pow. 0,0566 ha
położonej w miejscowości: Pruchna, ul. Na Kępie 12,

posiadający księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00059953/1

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 905,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 5 178,75 zł
Rękojmia – 690,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w porozumieniu z dłużnikiem od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowy opis:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku parterowym, trzylokalowym, usytuowanym w Pruchnej przy ul. Na Kępie 12. Stan techniczny budynku pogorszony, stan techniczny lokalu pogorszony, standard lokalu przeciętny, funkcjonalność przeciętna.
Ilość pomieszczeń – 2P, 1K, 1Ł, 1 wiatrołap
Powierzchnia lokalu – 33,50 m2
Pomieszczenie dodatkowe – strych niemieszkalny.

Instalacje: wodociągowa, elektryczna

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/132/2003 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 października 2003 roku w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA PRUCHNA, pgr.
430/14 oraz 430/13 znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem 21 U,UR,P,S
Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny działalności gospodarczej:
– usługowo-handlowe,
– rzemiosła produkcyjnego,
– przemysłu spożywczego i przetwórstwa.
2.Przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkania wbudowane w obiekty przeznaczone pod usługi,
b) budynki mieszkalne wolnostojące – utrzymanie stanu istniejącego z możliwością
modernizacji,
c) zieleń o funkcji izolacyjnej,
d) ulice i drogi dojazdowe,
e) parkingi do obsługi terenów o funkcji usługowej,
f) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, oraz obsługi komunikacji.
3. Zakaz lokalizacji nowej odrębnej zabudowy mieszkaniowej.

Posted in Licytacje nieruchomości.