Puńców – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Cieszyńskiej

Sygn. akt Km 4160/14

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I


oznaczonej jako:

nieruchomość gruntowa, stanowiąca pgr. nr 2230/6 i nr 2230/7 o łącznej pow. 0,4039 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz przylegającym do niego garażem położona w miejscowości Puńców ul. Cieszyńska 15

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00016415/5.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 160 400,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 120 300,00 zł
Rękojmia – 16 040,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003. Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca pgr. 2230/6, 2230/7 o pow. całkowitej 4039 m2. Kształt działek w połączeniu ze sobą zbliżony do foremnego prostokąta. Pgr. 2230/7 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz przylegającym do niego garażem.
Budynek nr 15 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie – murowany z pustaka i cegły, parterowy z poddaszem niemieszkalnym, niepodpiwniczonym, kryty płytkami eternitowymi, w pogorszonym stanie technicznym – do generalnego remontu.
Pow. zabudowy: 60,00 m2 (wg danych z ewidencji gruntów)
Pow. użytkowa: 47,00 m2 (wg danych z decyzji podatkowej)
Rok budowy: lata 60-te XX w.
Garaż o pow. zabudowy 25,00 m2 z lat 70-tych XX w.

Posted in Licytacje nieruchomości.