Rudnik – udział 1/2 część w nieruchomości

Sygn. akt Km 1826/14 oraz Km 1827/14

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

23-11-2022r. o godz. 09:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 72 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

udział 1/2 część w nieruchomości stanowiącej działkę nr 126/5 zabudowaną budynkiem mieszkalnym piętrowym; działkę nr 126/8 zabudowaną budynkiem o funkcji warsztatowo-gospodarczej oraz działkę niezabudowaną nr 126/7 o łącznej pow.1ha 27a 82m2 położona w miejscowości: Rudnik ul. Główna 11

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00000119/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 242 800,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 161 866,67 zł

Rękojmia – 24 280,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowy opis:

Nieruchomość położona jest w Rudniku, gmina Hażlach (lokalizacja peryferyjna) przy ulicy Głównej, stanowi teren zlokalizowany w otoczeniu luźnej zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe, pola uprawne oraz nieuciążliwe usługi.

Nieruchomość składa się z 3 działek, z czego jednej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, drugiej zabudowanej budynkiem warsztatowo-gospodarczym oraz trzeciej niezabudowanej. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna,  wodociągowa, gazowa. Na dz. nr 126/5 wzniesiony został budynek mieszkalny, murowany z cegły i szlaki, piętrowy, stropy betonowe, całkowicie podpiwniczony. Teren płaski. Otoczenie budynku mieszkalnego zagospodarowane, ogrodzone. Dojazd do nieruchomości drogą dojazdową – ul. Główną.

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca pgr. 126/5 o pow. 902 m2. Kształt działki – foremny prostokąt. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, piętrowym, w całości podpiwniczonym, stropodach kryty papą na lepiku. Konstrukcja murowana z cegły i szlaki, stropy betonowe, stropodach kryty papą na lepiku. Okna PCV, rynny i rury spustowe PCV, częściowo blacha ocynkowana. Podłogi i posadzki – w łazience i przedpokoju terakota, reszta – gumolit na betonie i płycie wiórowej. Dostępne media: w,e,g (szambo). Ogrzewanie c.o. z pieca na paliwo stałe. W piwnicy – kotłownia, pom. warsztatowe i gospodarcze.
Program użytkowy:
Parter: 1P, K, WC, spiżarka
Piętro: 3P, Ł, PP
Pow. użytkowa: 110,00 m2 (według danych uzyskanych podczas oględzin)
Budynek z 1976 r.
Na działce 126/8 znajduje się budynek o funkcji warsztatowo-gospodarczej, w którym część wykończona posiada powierzchnię 72,00 m2, część w budowie o pow. 120,00 m2. Przeznaczenie częściowo (1390 m2) pod zabudowę mieszkaniową, pozostały teren pod uprawy polowe.
Działka 126/7 niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Teren działki 126/5 ogrodzony z zielenią przydomową. Dostępne media: w, e, g.

Budynek mieszkalny wzniesiony w latach 70-tych XX w. Do budowy użyto średniej jakości materiałów. Standard wykończenia przeciętny ( z uwagi na użyte materiały), stan techniczny przeciętny (normatywny stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego). Otoczenie i sąsiedztwo przeciętne – zabudowa mieszkaniowa, nieuciążliwe usługi oraz zieleń. Teren wokół domu zagospodarowany z zielenią przydomową, ogrodzony.
Budynek warsztatowo gospodarczy – w części o pow. 72,00 m2 wykończony, zużycie techniczne i funkcjonalne tej części szacuje się na 40%. W części niewykończonej o pow. 120,00 m2 zaawansowanie robót szacuje się (na podst. danych dla obiektu  Sekocenbud BCO.1271-101) na 40%.

Ze względu na konstrukcję budynku, aranżację pomieszczeń oraz użyte do wykończenia materiały, jak też stan techniczny i użytkowy składnik budowlany wycenianej nieruchomości może być wykorzystany zgodnie z aktualnym przeznaczeniem tzn. na cele mieszkaniowe. Budynek warsztatowo-gospodarczy po wykończeniu może być użytkowany na cele usługowe. Teren niezabudowany tj. dz. 126/7 oraz część dz. 126/8 mogą być wykorzystane zgodnie z mpzp tj. odpowiednio pod zabudowę mieszaną oraz pod uprawy polowe.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obecnie obowiązującym planie miejscowym, przyjętym Uchwałą Nr XIV/138/2004 Rady Gminy Hażlach z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik w gminie Hażlach, Rudnik
dz. nr 126/5 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 5 MM – tereny zabudowy mieszanej;
dz. nr 126/7 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 5 MM – tereny zabudowy mieszanej;
dz. nr 126/8 znajduje się częściowo (1390 m2) w obszarze oznaczonym symbolem: 5 MM – tereny zabudowy mieszanej; częściowo (9222 m2) w obszarze oznaczonym symbolem: 4R – tereny rolnicze.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.