Skoczów (Harbutowice) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym poł. przy DW 941

Km 1452/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc,

że w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

D R U G A  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI


działka nr 221/20 o pow. 2624m2 zabudowana budynkiem biurowym o pow. 239,96 m2; niezabudowana działka gruntu nr 235/3 o pow. 556m2 oraz udział 20/80 części w działce nr 221/4 o pow. 507m2 stanowiącej drogę dojazdową, położonej w miejscowości Harbutowice ul. Bajkowa  2

posiadającej księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00055053/4; BB1C/00022985/6

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 624 600,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania: 416 400,00 zł
Rękojmia: 62 460,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje:

Przedmiot wyceny stanowią działki usytuowane w pośredniej strefie miejscowości, stanowiącej pośrednią strefę gminy. Szacowana działka położona jest w Harbutowicach przy ul. Bajkowej 2. Stanowi ona tereny zlokalizowane w sąsiedztwie  zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie DW 941. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe, nieuciążliwe usługi i zieleń.

Działka 221/20, na której znajduje się wyceniany budynek zlokalizowana jest w pośredniej strefie gminy. Wyposażenie stanowią następujące sieci infrastruktury technicznej: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teletechniczna. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługowe. Działka jest w całości ogrodzona z częściowo utwardzonym tłuczniem placem. Kształt działki korzystny, konfiguracja terenu – płaska. Działka 235/3, niezabudowana, częściowo stanowiąca drogę dojazdową, częściowo zieleń nad potokiem. Działka 221/4, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną.

Budynek wzniesiony na dz. 221/20 dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 30-tych XX w. Budynek o prostej bryle architektonicznej, jej rzut zbliżony do ltery „L”, kryty dachówką ceramiczną Braas. Na parterze i piętrze budynku mieściły się pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym. Łączna
powierzchnia parteru wynosi 118,94 m2, poddasza 122,74 m2. Konstrukcja budynku – tradycyjna, murowana

 Rok budowy: przedwojenny, remont generalny w latach 2007-2009.
 Pow. użytkowa: 239,96 m2 (dane z dokumentacji budowlanej),
 Pow. zabudowy: 186,66 m2 (dane z dokumentacji budowlanej),
 Kubatura: 998,60 m3 (dane z dokumentacji budowlanej),
 Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
 Stan techniczny budynku – dobry,
 Reprezentacyjność – wysoka,
 Standard wykończenia i wyposażenia budynku – dobry,
 Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej, gazowa, odgromowa, alarmowa.

Budynek aktualnie jest nieużytkowany, po remoncie generalnym użytkowany był na cele biurowe. Układ architektoniczny i funkcjonalny, aranżacja pomieszczeń oraz wejść odpowiada funkcji biurowej. Pomieszczenia na poddaszu niewielkimi nakładami można zaadoptować na cele mieszkalne.

Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym oraz posiada dobry standard
wykończenia w porównaniu z obiektami pełniącymi podobne funkcje. Z uwagi na nieużytkowanie
budynku konieczne byłoby wykonanie nowych powłok malarskich, uzupełnienie oświetlenia,
naprawa drzwi wejściowych, montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego (poprzedni wymontowany),
uporządkowanie otoczenia. Reprezentcyjność budynku określa się jako wysoką.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/405/2005 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Harbutowice
dz. nr 221/20 znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: 79/MN, MR, U
dz. nr 235/3 znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: 78/ZI, 56 KDd
dz. nr 221/4 znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: 79/MN, MR, U

Posted in Licytacje nieruchomości.