Skoczów (Międzyświeć) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Goleszowskiej

Sygn. akt Km 746/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 26 kwietnia 2019r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:


działka nr 75/2 o pow. 959 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym o pow. użyt. 111,46 m2 z lat 90-tych XX w. położona w miejscowości Międzyświeć ul. Goleszowska 32

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00042806/4.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 223 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 167 250,00 zł
Rękojmia – 22 300,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

Dodatkowe informacje

Szacowana nieruchomość położona jest w Międzyświeciu (strefa pośrednia) przy ulicy
Goleszowskiej, stanowi teren zlokalizowany w otoczeniu luźnej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów upraw polowych i zalesień. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe, zieleń oraz pola uprawne.

I. Opis działki gruntowej

Wyceniana nieruchomość składa się z 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa, szambo, gazowa (wzdłuż drogi). Szczegółowe przeznaczenie w mpzp przedstawione zostanie w dalszej części opinii. Na dz. nr 75/2 wzniesiony został budynek mieszkalny, piętrowy, całkowicie podpiwniczony. Konfiguracja terenu – niewielki spadek (jak na lokalne uwarunkowania) z wystawą północną. Otoczenie budynku zagospodarowane, w całości ogrodzone. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.

II. Opis składnika budowlanego

Dz. 75/2 o pow. 959 m2 ma kształt foremny, zbliżony do prostokąta. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, piętrowym, w całości podpiwniczonym. Budynek konstrukcji murowanej, stropy żelbetowe, pokrycie dachu – gont bitumiczny, rynny i rury spustowe – blacha ocynkowana. Budynek wykończony w przeciętnym standardzie – okna drewniane skrzynkowe, drzwi typowe płycinowe, posadzki – terakota w łazienkach i na korytarzu, pozostałe – panele podłogowe. Ściany malowane farbami akrylowymi, w łazienkach i częściowo w kuchni oblicowane płytkami ceramicznymi. Elewacja – tynk nakrapiany. Schody na piętro oblicowane drewnem. Ogrzewanie – c.o. z pieca na paliwo stałe. Piwnicę zajmują pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownia.

Rok budowy: lata 90-te XX w.
P.u.: 111,46 m2 (według danych z dokumentacji budowlanej)
Kubatura: 763,20 m3 (według danych z dokumentacji budowlanej)
Podpiwniczenie: pełne

Program użytkowy
Parter: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
Piętro: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój

Budynek wzniesiony w latach 90-tych XX w. Do budowy użyto średniej jakości materiałów. Standard wykończenia przyjmuje się na tle przyjętych do porównań jako przeciętny ( z uwagi na użyte materiały i niewykończona część pomieszczeń), stan techniczny jako przeciętny. Otoczenie i sąsiedztwo określa się jako przeciętne – zabudowa mieszkaniowa, nieuciążliwe usługi oraz zieleń. Teren wokół domu częściowo zagospodarowany, nieogrodzony.

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR XXXIII/439/2001 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA Z DNIA 31 SIERPNIA 2001 R. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzyświeć przedmiotowa nieruchomość – dz. 75/2 – położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: 10MNU– tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej oraz w niewielkim fragmencie RL – lasy i  zadrzewienia.

Posted in Licytacje nieruchomości.