Skoczów – stacja paliw przy ul. Cieszyńskiej – ODWOŁANO

LICYTACJA ODWOŁANA !

Sygn. akt Km 936/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działka nr 370 o pow. 5050m2 zabudowana obiektami stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą oraz działka nr 375 o pow. 4634m2 zabudowana budynkiem magazynowo – warsztatowym z częścią socjalną wraz z udziałem 5/10 części w działce nr 371 o pow. 1542 m2 stanowiącej drogę dojazdową, położonej w miejscowości Skoczów ul. Cieszyńska 25

posiadającej księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00075566/9; BB1C/00052305/5; BB1C/00048378/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.737.000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 2.802.750,00 zł
Rękojmia – 373.700,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003. Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowe informacje:

Wyceniane nieruchomości składają się z 3 działek, tworzących w połączeniu ze sobą wielokąt o nieregularnej linii granicznej, położone są przy drodze powiatowej – ul. Cieszyńskiej w Skoczowie. Posiadają one dostęp do następujących urządzeń infrastruktury komunalnej: droga publiczna; wodociąg; kanalizacja; gazociąg średnioprężny; sieć energetyczna; sieć telekomunikacyjna.

Lokalizacja wycenianego kompleksu jest średnio atrakcyjna, potencjalni klienci to mieszkańcy Skoczowa i okolic. Dobry dostęp z ul. Cieszyńskiej stanowi dodatkowy atrybut. Konkurencję określa się na poziomie umiarkowanym z uwagi na lokalizację pozostałych stacji paliw w Skoczowie przy głównych szlakach komunikacyjnych.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1C/00075566/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowana obiektami stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą. Działka gruntowa: 370, obręb 1 w Skoczowie
Powierzchnia działki – 0,5050 ha

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1C/00052305/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowana budynkiem magazynowo-warsztatowym z częścią socjalną niepodpiwniczonym. Działka gruntowa: 375 obręb 1 w Skoczowie
Powierzchnia działki – 0,4634 ha.

Udział 5/10 w nieruchomości objętej KW Nr BB1C/00048378/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowiącej drogę zapewniającą dz. nr 375 dostęp do drogi publicznej. Działka gruntowa: 371 obręb 1 w Skoczowie
Powierzchnia działki – 0,1542 ha.

Stan techniczny
Składnik budowlany wycenianych nieruchomości wykazuje normatywne zużycie techniczne wynikające z wieku obiektów (początek XXI w.). Budynek stacji paliw oraz budynek magazynowo-warsztatowy pochodzą z lat 60-tych XX w., budynek stacji paliw przebudowany w 2001 r. Budynek magazynowo-warsztatowy po bieżących remontach, konstrukcji mieszanej –
szkielet żelbetowy, ściany osłonowe z pustaka, stropodach – płyta DZ kraty papą termozgrzewalną.

• Budynki i budowle
− Budynek stacji paliw o pow. użytkowej 144,00 m2,
− Budynek magazynowo-warsztatowy z częścią socjalną o pow. użytkowej 648,00 m2,
− Budynek magazynowy o pow. zabudowy 64,00 m2,
− Parkingi, place do tankowania, drogi dojazdowe,
− Wiata nad dystrybutorami (dystrybutory z 2003 r.),
Podziemne zbiorniki na paliwo o pojemności 2 x 20.000 l.

• Budowle i infrastruktura techniczna
– Drogi i palce – Utwardzony teren stacji. Nawierzchnia została wykonana z kostki wibroprasowanej, szarej na podsypce piaskowo-cementowej oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Cały obszar placów i dróg jest odwodniony.
– Elementy reklamowe – słup informacyjno-reklamowy

Posted in Licytacje nieruchomości.