Skoczów (Wilamowice) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego gospodarstwa rolnego przy ul. Iskrzyczyńskiej 12

Sygn. akt Km 2097/18; Km 2153/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 07 czerwca 2019r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

byłe gospodarstwo rolne składające się z działek gruntowych nr 21; 25; 20/2 oraz działki nr 20/1 zabudowanej budynkiem dworu z przełomu XVIII i XIX w. budynkiem gospodarczym z lat 60-tych XX w. budynkiem obory z XIX w. budynkiem magazynowym z początku XIX w. i działki nr 24 zabudowanej budynkiem biurowo mieszkalnym z lat 70-tych XX w. i budynkiem obory z lat 60-tych XX w. położonej w miejscowości Wilamowice ul. Iskrzyczyńska 12

posiadającej księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00047022/9 i nr BB1C/00060657/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 415 700,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 277 133,33 zł
Rękojmia – 41 570,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowe informacje

Dz. 20/1 o powierzchni 0,7456 ha zabudowana budynkami:
1. Bez numeru – budynek dwory z przełomu XVII i XIX w. murowany z kamienia i z cegły, po 1945 r. do lat 90-tych XX w. funkcjonował jako Rolniczy Zespól Spółdzielczy. Budynek nie poddawany remontom w katastrofalnym stanie technicznym, dach zapadnięty.
P. zab. : 215,00 m2;
2. Nr 147 budynek gospodarczy, piętrowy, niepodpiwniczonym, murowanym, dach kryty papą. Rok budowy: lata 60-te XX w. Budynek w nie poddawany remontom w złym stanie technicznym.
P. zab. : 113,00 m2;
3. Nr 146 budynek obory parterowy z użytkowym poddaszem, murowany z kamienia,dach kryty dachówką cementową. Rok budowy: XIX w. Budynek nie poddawany remontom w złym stanie technicznym.
P. zab. : 206,00 m2;
4. Nr 148 magazynowy, parterowy, dawna stodoła spalona pod koniec XX w. na jej fundamentach powstał budynek w obecnej formie, murowany z pustaka, dach kryty blachą trapezową. Rok budowy: początek XIX w. odbudowa – koniec XX w. Budynek w pogorszonym stanie technicznym.
P. zab. : 369,00 m2;

Dz. 24 o powierzchni 0,7931 ha zabudowana budynkami:
1. Nr 90 biurowo-mieszkalny. Rok budowy: lata 70-te XX w. Budynek nie poddawany remontom w złym stanie technicznym, strop nad parterem zalany, przegnity.
P. zab. : 98,00 m2;
2. Nr 310 obora konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, dach kryty blachą falistą. Rok budowy: 19lata 60-te XX w. Budynek nie poddawany remontom w złym stanie technicznym.
P. zab. : 609 m2;

Całkowita powierzchnia zabudowy budynków wynosi 1 395 m2, bez uwzględniania powierzchni zabudowy budynku dworu nie ujętego w ewidencji budynków, zabytkowego w katastrofalnym stanie technicznym.

Wyceniana nieruchomość składa się z 5 działek zabudowanych budynkami byłego gospodarstwa rolnego. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci – energetyczna, wodociągowa, gazowa. Kształt działek w połączeniu ze sobą średnio korzystny – zbliżony do trójkąta z nieregularną linią graniczną, konfiguracja terenu – teren płaski. Działki ogrodzone. Sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa i zieleń oraz pola uprawne.

Budynki byłego gospodarstwa rolnego pochodzą z różnego okresu, jednakże wspólną ich cechą jest zły stan techniczny, na który wpływ ma wiek budynków, przede wszystkim jednak zła gospodarka remontowa i nieużytkowanie w ostatnich latach. Dawny budynek dworu jest w katastrofalnym stanie technicznym. Pozostałe budynki wymagają znacznych nakładów na doprowadzenie do stanu używalności.

Ze względu na konstrukcję budynków, aranżację pomieszczeń oraz użyte do wykończenia materiały, jak też stan techniczny i użytkowy składnik budowlany wycenianej nieruchomości może być wykorzystany jako obiekty magazynowe i składowe po uzupełnieniu brakujących elementów wykończeniowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/426/2005 Rady Miejskiej w Skoczowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Wilamowice z dnia 27 października 2005 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 152, poz. 4460 z dnia 29 grudnia 2005 r. wyceniane nieruchomości znajdują się w jednostce:
4/RPU – tereny urządzeń produkcyjno-usługowych rolnictwa,
45 RZ – tereny łąk i pastwisk,

4/RPU – tereny urządzeń produkcyjno-usługowych rolnictwa, na których znajduje się obiekt ze świetlicą wiejską, w budynku znajdują się także biura wynajmowane przez firmy. Wymagana rehabilitacja i modernizacja zabudowy oraz otoczenia. Wskazana estetyzacja zabudowy i otoczenia oraz wyburzenie budynków o złym stanie technicznym. Obowiązują dachy spadziste 30°-45°. Wykończenie drewno, kamień naturalny, tynki i cegła klinkierowa. Forma architektoniczna obiektów powinna nawiązywać do lokalnych tradycji budowlanych. Na terenie znajduje się dawny dwór murowany, XVIII/XIX w. objęty strefą ochrony konserwatorskiej (A-365/78).
45/RZ – tereny łąk i pastwisk, średnie i słabe położone w dolinach, okresowo podmokłe trudno dostępne. Na tych terenach dopuszcza się realizację zabudowy dla potrzeb rolniczych, usługi związane z obsługą rolnictwa oraz infrastrukturę techniczną. Dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy. Na obszarze znajduje się otwór gazowy obecnie nieeksploatowany oznaczony symbolem E13EG, objęty strefą ochrony p. pożarowej w promieniu 40 m oraz E12EG, objęty strefą ochrony p. pożarowej w promieniu 50 m. W strefie ochronnej dopuszcza się dotychczasowe rolnicze użytkowanie. 2 Teren graniczy z lasem, wprowadza się pas strefy ochronnej 30,0 m od lasu – wolny od zabudowy

Posted in Licytacje nieruchomości.