Ustroń (Lipowiec) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Bernadka

Sygn. akt Km 484/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działka nr 1415/8 o pow. 0,0920 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym, niepodpiwniczonym z mieszkalnym poddaszem o pow. użyt. 108 m2, położona w miejscowości Ustroń Lipowiec ul. Bernadka (obok nr 66a)

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00097137/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 240 000,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 160 000,00 zł
Rękojmia – 24 000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowe informacje

Przedmiot wyceny stanowią działki usytuowane w peryferyjnej strefie miejscowości, stanowiącej peryferyjną strefę gminy. Szacowana parcela położona jest w Ustroniu-Lipowcu przy ul. Bernadka b.n. Stanowi ona tereny zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz upraw polowych. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe oraz tereny upraw polowych.

Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w lroku 2008. parterowy, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem, konstrukcji szkieletowej, drewnianej, dach kryty blachodachówką – rynien brak. Fundamenty betonowe, ściany nośne i działowe – szkielet drewniany z elewacją i oblicowaniem wewnętrznym ścian z desek. Stropy drewniane. Okna w całym domu PCV. Drzwi drewniane, płycinowe. Podłogi – parter – terakota (braki), poddasze – płyta OSB. Ściany oblicowane boazerią oraz płytami g/k. Na poddaszu nie wszystkie ściany ocieplone, nie wszystkie oblicowane; oblicowane – wymagane wykończenie. Ogrzewanie z pieca na paliwo stałe oraz z kominka. Dostępne media: w,e. Otoczenie częściowo zagospodarowane.

Rok budowy: 2008
Pow. użytkowa : 108 m2 (obliczona szacunkowo – pow. zabudowy 80 m2 * 0,85 dla parteru; 80 m2 * 0,50 dla poddasza)
Podpiwniczenie: brak

Na dz. 1415/8 znajduje się również niewielki fragment stodoły konstrukcji mieszanej – murowano-drewnianej, której większość znajduje się na dz. nr 1415/5.

Na dzień 1 września 2018 r. ogólny standard wykończenia budynku mieszkalnego określa się jako niski z uwagi na ponadnormatywne zniszczenia elewacji południowej, brak rynien oraz częściowe tylko wykończenie pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Stan techniczny, z uwagi na niewielki wiek budynku odpowiada normatywnemu zużyciu budynków wzniesionych w latach 2000 – 2010.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie UCHWAŁĄ Nr XLII/449/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń działka 1415/8 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Posted in Licytacje nieruchomości.