Ustroń (Nierodzim) – nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Łącznej

Km 1222/15

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 27 marca 2018r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


działka gruntu nr 440/39 o pow. 2807 m2 stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane położona w miejscowości Ustroń Nierodzim ul. Łączna 

posiadająca księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00087648/5

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 119.600,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania: 89.700,00 zł
Rękojmia: 11.960,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość będąca przedmiotem szacowania położona jest w Nierodzimiu ( gmina Ustroń ) przy ul. Łącznej, drodze utwardzonej bitumicznie, w dość dobrym stanie technicznym o małym natężeniu ruchu. Dojazd do strony trasy z Katowic do Wisły nr 941 odbywa się od ulicy Żwirowej a następnie ul. Zabytkowej lub Szerokiej.

Działka przylega bezpośrednio do ulicy Łącznej , jest nieogrodzona, jedynie częściowo wydzielona ogrodzeniami sąsiednimi.
Działka ma kształt regularny, zbliżony do wydłużonego z północy na południe prostokąta. Konfiguracja terenu płaska.
Tereny wokół uzbrojone w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej takie jak gaz, woda i energia.
Kanalizacji miejskiej obecnie brak w zasięgu. W północnej części nieliczne zadrzewienia. Dalsza część gruntu wolna od zadrzewień. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa rozproszona jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.
Czynniki środowiskowe wpływające na ceny nieruchomości są korzystne. Dostępność do przystanków komunikacji zbiorowej i pełnej infrastruktury handlowo-usługowo-oświatowej małokorzystna.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren, na którym położona jest wyceniana nieruchomość nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu tego aktem obowiązującym określającym przeznaczenie terenu jest Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Zgodnie z Uchwala nr XLII/449/20014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia w/w Studium teren działki nr 440/39 położony jest:
– część północna – obszary zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy, symbol
Studium MN,
– cześć południowa – obszary rolne, na których możliwa jest lokalizacja gospodarstw rolnych
o powierzchni większej niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w mieście.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.