Wisła – nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Kopydło

Kmp 4/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że

w dniu 23 października 2018r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

działka nr 587/8 o pow. 1008 m2 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Wiśle przy ul. Kopydło w drugiej linii zabudowy (okolice budynku nr 10)

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00083592/9

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania: 65 250,00 zł
Rękojmia: 8 700,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość składa się z 1 parceli stanowiącej teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w otoczeniu istniejącej zabudowy. Działka 587/8 nie posiada dostępu do drogi publicznej i jest niezabudowana. W jej wschodniej granicy znajduje się niewielki fragment budynku niemieszkalnego, którego większość posadowiona jest na dz. 595/17. Dz. 587/8 stanowi teren niezabudowany, jedynie w jej wschodniej granicy znajduje się niewielki fragment budynku niemieszkalnego. Konfiguracja terenu płaska, jak na uwarunkowania lokalne. Dostępne uzbrojenie – w,e,k,g w nieznacznej odległości od wycenianej działki. W dniu oględzin nieruchomość stanowiła ogrodzony, przydomowy ogród.

Teren dz. 587/8 może być wykorzystane zgodnie z zapisem planu miejscowego tj. jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej po uzyskaniu dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/336/2002 Rady Miasta Wisła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów
z dnia 29 maja 2014 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 3330 z dnia 12 czerwca 2014 r. przedmiotowa działka (587/8) położona jest w jednostce oznaczonej symbolem: L25MN1– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Posted in Licytacje nieruchomości.