Wisła – nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca las w okolicy os. Belweder

Sygn. akt Km 2186/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 26 marca 2019r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działki gruntu nr 4996/16, 5134/11, 5134/32, 5805/1, 5805/2 o łącznej pow. 4713 m2 stanowiące las mieszany świerkowo-bukowy z pojedynczymi brzozami, położone w okolicy osiedla Belweder w miejscowości Wisła

posiadające księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00061727/5

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 51 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 38 250,00 zł
Rękojmia – 5 100,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość usytuowana jest w pośredniej strefie w skali miasta, w pobliżu rozwidlenia prowadzącego do Wisły Malinka i Wisły Czarne. Przedmiot wyceny stanowią działki usytuowane w okolicach osiedla wzniesionego na wzgórzu (Osiedle  Belweder). Część dz. 5134/32 stanowi drogę dojazdową do osiedla. Nieruchomość składa się z 5 parceli stanowiących las mieszany świerkowo-bukowy z pojedynczymi brzozami. Działki 5134/32 oraz 5805/1 połączone ze sobą, pozostałe nie łączą się ze sobą.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/336/2002 Rady Miasta Wisła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów z dnia 29 maja 2014 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 3330 z dnia 12 czerwca 2014 r. przedmiotowe działki (5134/32, 5134/11, 4996/16, 5805/1, 5805/2 ) położone są w obszarach oznaczonych symbolem:
N2ZL, M5 ZXL, N1 ZL – tereny lasów i zadrzewień;
N 1 KDX – tereny komunikacji,
M 5 WS – tereny wód powierzchniowych

Posted in Licytacje nieruchomości.