ODWOŁANO – Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przy ul. Na Groń

LICYTACJA ODWOŁANA

Sygn. akt Km 2331/14

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 26 marca 2019r. o godz. 11:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A  N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działka gruntu nr 777/33 oraz działka gruntu nr 777/14 o łącznej pow. 0,3357 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 60-tych XXw. (rozbudowany i zmodernizowany w latach 90-tych XXw.) o pow. użytk. 197,63 m2, oraz budynkiem gospodarczym konstrukcji murowano-drewnianej i garażem konstrukcji drewnianej, położona w miejscowości Wisła ul. Na Groń 18,

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00076499/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 570 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 427 500,00 zł
Rękojmia – 57 000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Posted in Licytacje nieruchomości.