Wisła – pawilon handlowy przy ul. 1 Maja 69

Km 750/18

OBWIESZCZENIE
o pierwszej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 06-03-2019 r. o godz. 09:30

pod adresem: 43-460 Wisła, 1 Maja 69
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
pawilon handlowy o drewnianej konstrukcji (niezwiązany trwale z gruntem)
wartość szacunkowa (1 szt.): 10 400,00 zł
cena wywoławcza (1 szt.): 7 800,00 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003, zaksięgowaną na tym rachunku najpóźniej na dzień poprzedzający dzień, na który wyznaczono termin licytacji.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

 

Dodatkowe informacje

Składnik budowlany stanowi pawilon handlowy, wzniesiony według informacji pozyskanych podczas oględzin przed ok. 20 laty. Budynek posadowiono na stopach fundamentowych i nie jest on trwale związany z gruntem. Konstrukcja ścian i dachu dwuspadowego drewniana. Dach pokryty blachodachówką. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej wzgl. PCV. Ściany zabezpieczone lakierobejcą z zewnątrz, lakierem bezbarwnym wewnątrz. Budynek użytkowany był na cele handlowe. Na podstawie oględzin stan techniczny, stosownie do wieku określa się jako przeciętny. Elementy konstrukcyjne znajdują się w stanie dobrym, odeskowanie ścian i porycie dachu wykazują normatywne zużycie. Wewnętrzne elementy ścian i podłóg wykazują ponadnormatywne zużycie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Posted in Licytacje ruchomości.