Wisła – prawo użytkowania wieczystego działek zabudowanych budynkiem DW CISÓWKA

Sygn. akt Km 573/20, Km 61/22, Km 204/22, Km 274/22, Km 275/22, Km 646/22
GKm 29/22, Km 292/22, Km 459/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

09-12-2022r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

prawo użytkowania wieczystego działek nr 3322/72, 3263/9, 3269/14, 3261/10, 3261/11, 3270/8, 3270/9 o łącznej pow. 1,6532 ha zabudowanych budynkiem DW „Cisówka” stanowiącym przedmiot odrębnej własności położonej w miejscowości: Wisła, ul. Górnośląska 7,

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00082932/8

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 090 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 4 567 500,00 zł
Rękojmia – 609 000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowy opis:

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca dz. nr 3261/10, 3261/11, 3263/9, 3269/14, 3270/8, 3270/9, 3322/72 o pow. 1.6532 ha. Kształt działek foremny z nieregularną linią graniczną. Działki zabudowane czterokondygnacyjnym budynkiem domu wczasowego „Cisówka” w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 7
Rok budowy: lata 70-te XX w. (remont w latach 2006-2007)
P. zab.: 1108,00 m2 (według danych z ewidencji gruntów)
P.u.: 4171 m2 (według danych z inwentaryzacji)
Liczba pokoi: 62
Liczba miejsc noclegowych: 152
Ponadto restauracja, sala kominkowa, drink bar, kawiarnia, bilard, sale konferencyjne (2 na 100 osób).
Teren działek zagospodarowany z parkingiem, ogrodem, ogrodzonym boiskiem i miejscem do grillowania. Dostępne media: w,k,e,g.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/294/2012 Rady Miasta Wisła w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Partecznik – Kamienny” z dnia
27 września 2012 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4119 z dnia 19
października 2012 r. przedmiotowe działki (3261/10, 3261/11, 3263/9, 3269/14, 3270/8, 3270/9,
3322/72 ) położone są w jednostce oznaczonej symbolem:
F4MP, F2MP – tereny zabudowy domów wczasowych i pensjonatów
w niewielkim fragmencie – F1KDW – tereny dróg wewnętrznych, F2KDD – tereny
komunikacji
– ponadto dz. 3322/72 znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Beskidu
Śląskiego oraz w części w terenach zdegradowanych w wyniku działalności ruchów
masowych ziemi – osuwiska.

Posted in Licytacje nieruchomości.