Zabłocie – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami przemysłowymi

Km 3404/16 i dalsze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 12 czerwca 2018r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

D R U G A  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI


działka nr 880/1 o pow. 0,4370 ha zabudowana budynkami o funkcji socjalno-biurowej, produkcyjnej, magazynowej oraz zbiornikami na paliwo położona w miejscowości Zabłocie ul. Skotnica  46,

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00080505/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 401.600,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania: 267.733,33 zł
Rękojmia: 40.160,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość gruntowa, jako przedmiot prawa własności stanowiąca dz. 880/1, Obr. Zabłocie, objęta KW Nr BB1C/00080505/2 zabudowana kompleksem budynków. Wyceniana nieruchomość składa się z jednej działki zabudowanej budynkami bo funkcji socjalno-biurowej oraz produkcyjnej i magazynowej oraz zbiornikami na paliwo. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci – energetyczna, wodociągowa, gazowa, telefoniczna. Kształt działki średnio korzystny – zbliżony do wydłużonego prostokąta, konfiguracja terenu – teren płaski. Działka ogrodzona. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i nieuciążliwe usługi oraz tereny upraw polowych.

Dz. 880/1 o powierzchni 0,4370 ha zabudowana budynkami:

Nr 1 socjalno-biurowym, parterowym, konstrukcja murowana z pustaka, dach kryty papą, ściany zewnętrzne tynkowane , tynki wewnętrzne gipsowe. Rok budowy: 1970 . Budynek poddawany remontom w przeciętnym stanie technicznym. Ogrzewanie – c.o. na paliwo stałe
P.u. : 51,13 m2

Nr 2 wiata kryta eternitem, konstrukcja żelbetowa prefabrykowana, ściany osłonowe z pustaka, brak wylewki. Rok budowy: 1970. Budowla nie poddawana remontom w złym stanie technicznym.
P. zab. : 133,50 m2

Nr 3 Wiata zabudowana złożona z 4 boksów. Instalacje – elektryczne + siła, c.o. na paliwo stałe.
P.u. : 119,20 m2

Nr 4 Piąty boks wiaty zabudowany, pełniący funkcję biurową. Rok budowy: 1980 . Budynek poddawany remontom w przeciętnym stanie technicznym.
P.u. : 29,80 m2

Nr 5 Zbiornik dwupłaszczowy na paliwo o pojemności 16,00 m3.

Nr 6 Zbiornik magazynowy jednopłaszczowy o funkcji magazynowej na paliwo o pojemności 10 m3.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynków wynosi 333,63 m2

Teren działki całkowicie ogrodzony – siatka na słupkach stalowych. Teren działki utwardzony tłuczniem na podbudowie. Przyłącze energetyczne z nadmiarem mocy, pozwalającym na prowadzenie działalności wytwórczej. Odwodnienie z separatorem ropopochodnych.

Budynki na dz. 880/1 wzniesione zostały wg danych z ewidencji gruntów od 1970 r. do 1995 r. Do budowy użyto przeciętnej jakości materiałów. Standard wykończenia określa się jako przeciętny. Stan techniczny budynków określa się jako przeciętny. Budynki w trakcie eksploatacji nie były poddawane gruntownym remontom, wykonywano jedynie bieżące naprawy i  wykończenie. W dniu oględzin obiekty nie były użytkowane.

Potencjalne możliwości wykorzystania nieruchomości
Ze względu na konstrukcję budynków, aranżację pomieszczeń oraz użyte do wykończenia materiały, jak też stan techniczny i użytkowy składnik budowlany wycenianej nieruchomości może być wykorzystany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem tzn. na cele warsztatowe, produkcyjne i obsługi transportu (stacja paliw), względnie nieuciążliwych usług. Zbiorniki ropopochodnych mogą być użytkowane po potwierdzeniu certyfikatów.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obecnie obowiązującym planie miejscowym, przyjętym Uchwałą Nr XII/112/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zabłocie, ogłoszoną w Dz. Urz. województwa śląskiego, Nr 93 poz. 2471 z dnia 13 października 2003 r. przedmiotowa działka (57/1) znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem: 5 KS,UR

Dla terenu w liniach rozgraniczających oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 KS,UR
ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty i urządzenia związane z obsługą transportu i komunikacji (stacja paliw),
b) obsługa transportu samochodowego i maszyn rolniczych,
c) rzemiosło usługowe i produkcyjne, handel, gastronomia.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń o funkcji izolacyjnej,
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe.
3. Obsługa komunikacyjna:
a) od drogi powiatowej O2Z – linia zabudowy min. 8m od krawędzi jezdni,
b) od drogi dojazdowej O21D,
– lokalizacja nowych obiektów budowlanych w odległości min. 6m od krawędzi drogi.
4. Zasady ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących stwarzać uciążliwość dla sąsiadującej
zabudowy mieszkalnej,
b) ustalenia, jak w § 23.
5. Zasady zaopatrzenia w wodę:
• z istniejącego wodociągu komunalnego w Strumieniu.
6. Zasady odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód deszczowych:
6.1 Ustala się:
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu po
realizacji przewidywanego systemu kanalizacyjnego;
1) odprowadzenie wód deszczowych kanałami deszczowymi lub powierzchniowo – do
istniejących cieków lub rowów, pod warunkiem spełnienia wymagań co do jakości
odprowadzanych wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.2. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych w okresie przejściowym (do czasu
realizacji przewidywanego systemu kanalizacji) do zbiorników bezodpływowych z okresowym
wywozem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków.
7. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) z istniejącej i projektowanej sieci linii energetycznych średniego i niskiego napięcia:
• strefa ograniczonej zabudowy dla linii 15kV -16m oraz 6m dla linii niskiego napięcia,
b) poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe oznaczone na rysunku planu
symbolem graficznym.
8. Zasady zaopatrzenia w gaz:
a) ze średnioprężnej gazowej sieci rozdzielczej wyprowadzonej ze stacji redukcyjnej
w Drogomyślu, poprzez indywidualne reduktory ciśnienia,
b) poprzez zbiorniki przydomowe gazu płynnego.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.