Zabłocie – złoża torfu

Sygn. akt Km 1562/17, Km 2099/17 oraz Km 2760/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 Kpc w związku z art. 983 Kpc, że

w dniu 20-09-2022r. o godz. 11:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 69 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 19/3 o pow. 0,5000 ha oraz działka nr 22/4 o pow. 0,6891 ha, stanowiąca zasób złóż torfu dla celów rolniczych położona w miejscowości: Zabłocie, ul. Torfowa,

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00082998/8 oraz KW nr BB1C/00082842/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 911 119,27 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 1 274 079,51 zł
Rękojmia – 191 111,92 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Posted in Licytacje nieruchomości.