Zebrzydowice – działki gruntu

Sygn. akt Km 1239/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 15-10-2021 r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działki gruntu nr 522/10 i 522/11 o łącznej pow. 0,6352 ha położone w miejscowości: Zebrzydowice, ul. Jesionowa

posiadające księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00011906/9

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 95 500,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 71 625,00 zł
Rękojmia – 9 550,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowy opis:

Nieruchomość składa się z 2 działek przylegających do siebie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 522/10, 522/11, obręb ewidencyjny Zebrzydowice Górne. Zlokalizowana jest w Zebrzydowicach przy ul. Jesionowej. Działka położona jest na terenie luźnej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej na obrzeżach wsi. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej – ul. Jesionowej. Uzbrojenie: woda, energia.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obecnie obowiązującym planie miejscowym, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
przedmiotowe działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: dz. 522/10, 522/11 – A161 MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla lokalizacji nowej zabudowy; A100 R – tereny rolnicze; A 41ZL – tereny lasów i zadrzewień, strefa obserwacji archeologicznej.
Analiza części graficznej mpzp z dokładnością właściwą szacowaniu nieruchomości wykazała
powierzchnię dz. 522/10 oraz 522/11 o przeznaczeniu A161 MN2 na 0,1129 ha w kształcie wydłużonego trapezu.

Posted in Licytacje nieruchomości.