Górki Małe – budynek mieszkalny

Sygn. akt Kmp 179/03, Km 941/23, Km 40/24, Km 91/24 oraz Km 144/24

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 09-08-2024r. o godz. 14:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 69 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:
działka pgr.2/26 o pow. 0,0969 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, piętrowym położona w miejscowości Górki Małe ul. Breńska 16,
stanowiąca własność dłużnika: Heller Mariusz,

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00033044/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 392 000,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 261 333,33 zł
Rękojmia – 39 200,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr
17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Jarek

Posted in Licytacje nieruchomości.