Wniosek wraz z tytułem wykonawczym (odpis orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności)  należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w godzinach urzędowania kancelarii. Od 01-01-2019r. istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji na urzędowym formularzu.

Informujemy, że kancelaria nie przyjmuje wniosków o prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom mieszkającym poza rewirem SR w Cieszynie (spraw z wyboru wierzyciela – art. 10 uks).

Osoby, które ubiegają się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, powinny złożyć wniosek celem wydania stosownego zaświadczenia.

Osoby wezwane do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 Kpc (o stanie majątku), mogą przesłać na adres kancelarii wypełniony formularz, który jest dostępny poniżej.

Zgodnie z art. 801[1] kpc dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 233 kodeksu karnego).

Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się celem złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia komornik może skazać go na grzywnę w wysokości do 3.000,00 złotych lub sąd na wniosek komornika może nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca (art. 8011 kpc w zw. z art. 916 kpc).

 

Do otwarcia poniższych dokumentów można użyć darmowego oprogramowania – Adobe Reader (pobierz)


Wniosek o wszczęcie egzekucji (KM, GKM)

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI KM


Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych (Kmp)

pdf-icon


Wniosek o wydanie zaświadczenia do Funduszu Alimentacyjnego

pdf-icon


 Oświadczenie dłużnika – wykaz majątku (art. 913 Kpc)

pdf-icon


Urzędowy wzór wniosku o wszczęcie egzekucji

Urzędowy wzór skargi na czynność komornika